Obchodní podmínky

Obchodní společnosti 
Studio Charm s.r.o. 
Tyršova 954/28
571 01 Moravská Třebová
IČO 04166850
zapsané v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C vložka 35349

tel.: 
adresa pro doručování elektronické pošty:  info@studiocharm.cz

dále jen „prodávající“ nebo „podnikatel“


1. Obecná ustanovení

Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji prostřednictvím on line obchodu umístěného na internetové adrese Darphinshop.cz.

Obchodní podmínky slouží k prodeji zboží umístěného na webovém rozhraní tohoto internetového obchodu. Jedná se zejména o kosmetické produkty a další zboží.

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 

2. Uzavření kupní smlouvy, dodací podmínky, úhrada kupní ceny

Prodávající uvádí v jednotlivých nabídkách umístěných na webovém rozhraní svého internetového obchodu aktuální a platné ceny jednotlivého zboží, jejichž výše je uváděna vč. DPH. V objednávce jsou prodávajícím uváděny další náklady kupujícího spojené s balením a dodáním zboží. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci České republiky. 

Veškeré nabídky prodeje zboží umístěného na webovém rozhraní obchodu nejsou závaznou nabídkou, nýbrž výzvou k podávání nabídek. Nábídkami jsou až jednotlivé objednávky kupujících. Prodávající přijme nabídku kupujícího buď výslovně nebo konkludentně dodáním zboží na adresu uvedenou v objednávce. V případě přijetí nabídky prodávajícím je zboží odesláno zpravidla do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky. V případě platby předem na účet je zboží odesláno zpravidla do tří pracovních dnů od přijetí platby. 

Objednávku lze měnit pouze do doby jejího doručení prodávajícímu. Po jejím doručení se stává závaznou a lze ji měnit pouze na základě dohody s prodávajícím.  

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, náklady spojené balením a dodáním zboží) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve pořušily kupní smlouvu, a to včetně obchodních podmínek prodávajícího, například tím, že neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží. 

Pokud prodávající nepřistoupí k přijetí řádně učiněné nabídky kupujícího a k dodání zboží, ať už z důvodů uvedených výše nebo například z důvodu vyčerpání zásob, vyrozumí o tom kupujícího, jež řádnou objednávku učinil bez zbytečného odkladu.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití těchto komunikačních prostředků v souvislosti s uzavíráním smlouvy, popřípadě v souvislosti s její změnou a zánikem, si hradí kupující sám. 

Kupující ve své objednávce zvolí způsob plaby kupní ceny. Pokud byl zvolen způsob platby na dobírku, je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby předem na účet (bankovní převod) je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. 

Pokud kupující při objednání zboží zvolí  platbu bankovním převodem a tuto platbu neprovede do 14 dnů od realizace objednávky, bude objednávka prodávájícím zrušena.


3. Odpovědnost za vady

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou. Vadným plnění je plnění, jež neodpovídá ujednanému množství, jakosti a provedení, popřípadě jde o plnění jiné věci. 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.


4. Zvláštní ustanovení o právech spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, náleží mu právo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží, popřípadě od převzetí poslední dodávky zboží, pokud je dodáváno postupně. 

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, je povinen zaslat či předat podnikateli zboží, jež od něho obdržel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy na následující adresu:

Studio Charm s.r.o. , Tyršova 954/28
571 01 Moravská Třebová

Do zásilky s vráceným zbožím, spotřebitel vloží kopii útržku z dobírkové nebo balíkové složenky.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel  bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, jež od něj na základě smlouvy přijal. Podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. 

Spotřebitel bere na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy nese náklady spojené s navrácením zboží. 

Spotřebitel dále bere na vědomí, že nemůže odstoupit od smlouvy v případě, že zboží mu bylo dodáno v uzavřeném obalu, spotřebitel toto zboží z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.     

Spotřebitel bere na vědomí, že prodávající není vůči němu vázán žádnými kodexy chování a pravidly nad rámec obecně závazných norem a smluvních ujednání. 

Bude-li kupní smlouva uzavřena v písemné formě, bude u prodávajícího uložena a prodávající k ní umožní spotřebiteli na základě jeho předchozí žádosti přístup. 


5. Společná a závěrečná ustanovení, ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje poskytnout odbornou informaci o nabízených produktech, správném používání, aplikaci a o eliminaci eventuálních nežádoucích kožních projevů.

Kupující bere na vědomí, že po použití jakýchkoli kosmetických produktů mohou nastat alergické reakce, podráždění pleti, zarudnutí či jiné kožní nežádoucí projevy.

Kupující o nažádoucích projevech uvedených výše informuje prodávajícího, aby mohl tyto projevy eliminovat.

Prodávající se zavazuje nakládat s osobními údaji, které mu poskytl kupující dle obecně závazných právních předpisů, zejména Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující tímto souhlasí se zpracováním poskytnutých údajů v souvisloti s uzavřením kupní smlouvy a v souvislosti s jejím plněním. Osobní údaje takto získané bude prodávající používat pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu Darphinshop.cz a neposkytne je žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek. 

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Práva a povinnosti výslovně neupravená ve smlouvě nebo v obchodních podmínkách se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, popřípadě dalšími obecně závaznými předpisy.